The Gospel Coalition Launches ‘TGC Albania’ + We Respond…in Albanian. ‘Si Koalicioni i Ungjillit (KIU)’

With the news that The Gospel Coalition has launched a new International branch “TGC Albania,” we have a message of warning for our Albanian brethren: stay as far away from this ministry as possible.

Të dashur shqiptarë të krishterë,

Një shërbesë e re midis jush ka nisur, e cila përbëhet nga një shoqëri kishash dhe udhëheqësish të njohur si Koalicioni i Ungjillit (KIU). Ata synojnë të mbështesin kishën dhe të jenë thellësisht të përkushtuar në “ripërtëritjen e besimit tonë në ungjillin e Krishtit dhe në reformimin e praktikave tona të shërbesës për t’u përshtatur plotësisht me Shkrimet” duke siguruar “burime të besueshme dhe në kohë, të dobishme dhe të mençura dhe të përqendrua në ungjillin e Jezu Krishtit.”

Asgjë nuk mund të jetë më larg së vërtetës.

Në vend që t’u qëndrojnë besnik shkrimeve të shenjta dhe t’u besojë atyre të diktojnë praktikat e shërbesës, KIU është një entitet i korruptuar plotësisht – një bastion i krishterimit liberal dhe progresiv dhe një vrimë kryesore e atyre që sjellin herezi të dënueshme pa dijeni.

Disa nga emrat më të shquar që duhet të shënohen dhe shmangen janë Thabiti Anyabwile, Ligon Duncan, Tim Keller, Sam Alberry, Joe Carter, Jonathan Leeman, dhe Russell Moore. Këta janë autorët që po shtyjnë doktrinën korruptuese dhe jobiblike në Amerikën e Veriut dhe ne lutemi që ata të mos eksportojnë axhendën e tyre liberale në Shqipëri.

Në njoftimin e tyre për shtyp, ata thonë se “armiku nuk është i kënaqur me këtë zgjim (Në Shqipëri) dhe po përpiqet të mbjellë fara mosmarrëveshje dhe mësimi të rremë në komunitetin e krishterë që po Lind.” Kjo është e vërtetë. Dhe mbjellësi më i madh i mosmarrëveshjes është vetë Koalicioni i Ungjillit. Me 40% të shqiptarëve që flasin anglisht si gjuhë e dytë, ju mund të shihni pse Këtu dhe Këtu.

Ikni nga kjo organizatë që helmon gjithë çfarë prek dhe spërkat shpirtin si një gajzer. Nuk është e mirë për shpirtin tuaj dhe nuk janë pasqyrim i krishterimit biblik.

Translated:

Dear Albanian Christians:

A new ministry within your midst has launched, consisting of a fellowship of churches and leaders known as The Gospel Coalition (TGC). They purport to support the church and to be deeply committed to “renewing our faith in the gospel of Christ and to reforming our ministry practices to conform fully to the Scriptures” by providing “resources that are trusted and timely, winsome and wise, and centered on the gospel of Jesus Christ.”

Nothing could be further from the truth.

Rather than being faithful to the scriptures and entrusting them to dictate ministry practices, TGC is by and large a thoroughly corrupt entity – a bastion of liberal and progressive Christianity and chief hidey-hole of those who bring in damnable heresies unawares.

Some of the more prominent names that should be marked and avoided are Thabiti Anyabwile, Ligon Duncan, Tim Keller, Sam Alberry, Joe Carter, Jonathan Leeman, and Russell Moore. These are the authors who are pushing corrupting and unbiblical doctrine in North America, and we pray they don’t export their liberal agenda to Albania.

In their press release, they say that “the enemy is not pleased by this awakening (In Albania) and is attempting to sow seeds of discord and false teaching in the nascent Christian community.” This is true. And the biggest sower of discord is the Gospel Coalition itself. With 40 percent of Albanians speaking English as a second language, you can see why Here and Here.

Flee from this organization that poisons everything it touches and spouts spiritual strychnine like a geyser. They are not good for your soul, and are not a reflection of Biblical Christianity.

1 thought on “The Gospel Coalition Launches ‘TGC Albania’ + We Respond…in Albanian. ‘Si Koalicioni i Ungjillit (KIU)’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *